Ten regulamin dotyczy zakupu usług dotyczących konsultacji psychologicznych w sklepie internetowym www.mojra.pl. Sklep internetowy www.mojra.pl, dostępny pod adresem internetowym www.mojra.pl, prowadzony jest przez Mgr. Michaelę Miechovą z siedzibą w Ludgeřovicích. Adres: Na Návsi 231/109,747 14 Ludgeřovice. IČO: 05667216


1.1. 1.1. Ten regulamin (zwanej dalej regulamin) przedsiębiorcy Mgr. Michaeli Miechovej z siedzibą na Na Návsi 231/109, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 05667216 (zwanej dalej sprzedawca), który odpowiednio koryguje zgodnie z Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)(zwanej dalej ustawa) wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy o świadczeniu psychologicznego doradztwa (zwanej dalej umowa o świadczeniu psychologicznego doradztwa) zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą (klientem) za pośrednictwem sklepu Internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.mojra.pl (zwanej dalej witryną).

1.2. Warunki tego regulaminu nie dotyczą osob, które chcą zawrzeć umowę o świadczeniu psychologicznego doradztwa, są osobami, które prowadzą działalność gospodarczą, czy należą do spółek cywilnych

1.3. . Inne postanowienia, które nie są zawarte w tym regulaminie mogą zostać zawarte żumowie o świadzceniu psychologicznego doradztwa. Postanowienia zawarte w umowie o świadczeniu psychologicznego doradztwa mają pierwszeństwo przed regulaminem.

1.4. Postanowienia regulaminu są integralną częścią umowy o świadczeniu psychologicznego doradztwa. Regulamin i umowa o świadczeniu psychologicznego doradztwa są napisane w języku polskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z okresu ważności poprzedniej wersji regulaminu.


2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej na stronie internetowej klient może uzyskać dostęp do konta użytkownika. Z konta użytkownika klient może zamawiać usługi (zwane dalej kontem użytkownika). ).

2.2 Podczas rejestracji na stronie Mojra.pl i przy zamawianiu usług klient zobowiązany jest do prawidłowego i rzetelnego przedstawienia wszystkich danych. Dane dostarczone przez klienta podczas rejestracji i przy zamawianiu usług są uznane za prawidłowe przez sprzedawcę. Informacje podane na koncie użytkownika muszą być aktualizowane przez klienta po każdej zmianie.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Klient nie ma prawa umożliwiać osobom trzecim możliwość korzystania z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli klient nie używa swojego konta użytkownika w uzgodnionym terminie lub jeśli klient narusza zobowiązania wynikające z umowy o psychologicznym doradztwie (w tym warunki regulaminu).

2.6 Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej aktualizacji oprogramowania.


3.1 Wszystkie prezentacje usług na stronie internetowej sprzedawcy mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawierania umowy o świadczeniu psychologicznego doradztwa na te prezentowane usługi.

3.2 Strona internetowa sklepu zawiera informacje o usługach, w tym ceny poszczególnych usług. Ceny usług są podawane z uwzględnieniem podatku WAT i wszystkich związanych z nim opłat. Ceny usług pozostają ważne tak długo, dopóki są wyświetlane na stronie internetowej. Powyższe nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy o świadczeniu psychologicznego doractwa na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

3.3 Strona internetowa sklepu zawiera również informacje na temat sposobu realizacji usługi. .

3.4 Aby móc zamówić usługę, klient wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1 zamawianej usłudze (zamawianą usługę klient wybiera spośród podanych)

3.4.2 sposób zapłaty za usługę,

3.4.3 informacje o sposobie realizacji usługi.

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy klient może sprawdzić i modyfikować dane wprowadzone przez siebie do formularza zamówienia, nawet błędy pojawiające się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie klient wyśle do sprzedawcy, klikając przycisk "Wyślij". Dane dostarczone przez klienta w zamówieniu usługi są uznane za prawidłowe przez sprzedawcę. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamównienia potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail klienta podanego na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwanym dalej adresem e-mail klienta). ).

3.6 Umowa między sprzedawcą a klientem wchodzi w życie w momencie wysłania potwierdzenia o otrzymianu zamównienia przez sprzedawcę (akceptacji) wysłanej na adres e-mail klienta.

3.7 Klient zgadza się na użycie środków komunikacji Skype, WhatsApp i Viber podczas zawierania umowy o świadczeniu psychologicznego doradztwa. Koszty poniesione przez klienta przy korzystaniu z środków komunikacji w związku z zawarciem umowy o świadczenie doradztwa psychologicznego (koszty połączenia z Internetem, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam klient.


4.1 Klient może zapłacić sprzedawcy w następujący sposób::

  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności GoPay.
  • przelewem bankowym na numer konta sprzedawcy.

4.2 Usługi świadczone w ramach umowy o świadczeniu psychologicznego doradztwa nie zostaną przeprowadzone do momentu opłacenia w pełni opłaty za usługi.

4.3 W przypadku płatności przelewem na konto sprzedawcy ma być cena usługi zapłacona w ciągu dwóch dni od zawarcia umowy o świadczenou psychologicznego doradztwa.

4.4 W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności GoPay jest cena usługi zapłacona w momencie wpłacenia gotówki na konto operatora GoPay.

4.5 Wszelkie zniżki na usługi świadczone przez sprzedawcę nie mogą być łączone.


5.1 Klient uznaje, że nie można między innymi wycofać się z umowy o świadczenie usług, która została zawarta zgodnie z życzeniem klienta.

5.2 Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie klient wyśle na email poradni poradna@mojra.pl.

5.3 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wycofania się z umowy, umowa zostaje anulowana od samego początku. Jeśli chodzi o charakter usług świadczonych przez sprzedawcę, które wymagają przygotowania nawet na kilka dni przed udzieleniem porad psychologicznych, klient zobowiązany jest do zapłaty 50% uzgodnionej ceny usługi w przypadku wycofania się w terminu krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem konsultacji psychologicznej.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności.

5.5 Jeśli chodzi o charakter usług świadczonych przez sprzedawcę, które wymagają przygotowania nawet na kilka dni przed udzieleniem porad psychologicznych, klient zobowiązany jest do zapłaty 100% uzgodnionej ceny usługi w przypadku wycofania się w dzień terminu konsultacji psychologicznej.

5.6 W przypadku, gdy klient nie chce wycofać się z umowy, ale tylko chce zmienić datę doradztwa psychologicznego na 48 godzin przed rozpoczęciem usługi, sprzedawca zezwoli na to na jego koncie użytkownika.

5.7 Do momentu otrzymania usługi przez klienta, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w każdej chwili. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takich samych metod płatności.

Formularz odstąpienia od umowy


6.1 Sprzedawca usługi online psychologicznego doradztwa, klientowi udostępnia tę usługę za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych Skype, WhatsApp i Viber .

6.3 Po dokonaniu rezerwacji w kalendarzu sprzedawcy klient otrzyma następujące informacje od sprzedawcy pod swój adres e-mail:

6.3.1 potwierdzenie terminu online konsultacji psychologicznej,

6.3.2 Skype nazwę psychologa, który będzie usługę klientowi zapewniać

6.3.3 unikatowy kod klienta.

6.4 W terminu usługi uzgodnionej w tych warunkach regulaminu musi klient dodać psychologa, który będzie prowadzić online doractwo psychologiczne, do swoich kontaktów Skype (zgodnie z jego nazwą Skype wysłaną na adres e-mail klienta).

6.5 Klient jest również zobowiązany do wysyłania na Skype wiadomości z unikatowym kodem, którego otrzymał od sprzedawcy usługi na swój adres e-mail.

6.6 Psycholog po sprawdzeniu tego unikatowego kodu zadzwoni na Skype klienta.

6.7 Moment rozpoczęcia rozmowy między klientem a psychologiem jest momentem rozpoczęcia dostarczenia usługi. Od tej chwili liczona jest długość usługi zamówionej przez klienta.

6.8 W wypadku, że połączenie zostanie przerwane z powodu utraty połączenia internetowego czy wystąpi błąd w komunikatorach Skype, WhatsApp a Viber po stronie klienta czy psychologa, konieczne jest przeprowadzenie usługi w inny sposób, telefonicznie kontaktując się z klientem pod numer telefonu podany przez klienta w zamówieniu.

6.9 W wypadku, że połączenie zostanie przerwane a błąd wystąpi po stronie psychologa a usługa musi być przeprowadzona w inny sposób, sprzedawca ponosi koszty połączenia.

6.10 W wypadku, że połączenie zostanie przerwane a błąd jest po stronie klienta a usługa musi być przeprowadzona w inny sposób, klient ponosi koszty połączenia.

6.11 W wypadku, że połączenie zostanie przerwane z powodu utraty połączenia internetowego czy wystąpi błąd w komunikatorach Skype, WhatsApp a Viber po stronie klienta czy psychologa, a usługa nie może być przeprowadzona telefonicznie, sprzedawca jest zobowiązany do zaoferowania klientowi zastępczego terminu usługi.

6.12 Jeśli klient wybierze sposób konsultacji za pomocą komunikatora Skype i nie dostarczy swojej nazwy Skype przed konsultacją, psycholog skontaktuje się z nim na jego numer telefonu kontaktowego, który podał w zamównieniu.

6.13 Jeśli klient odmówi możliwość zmiany terminu usługi, sprzedawca nie zwróci mu kosztów usługi.

6.14 Podczas przejęcia usługi klient musi sprawdzić czy usługa jest prawidłowa, a w razie stwierdzenia błędu powiadomić sprzedwacę bez zbędnej zwłoki.


7.1 Prawa i obowiązki stron umowy wynikające z wadliwego wykonania usługi są regulowane przez obowiązujące powszechnie przepisy.

7.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jednocześnie zapewniając klientowi, że usługa nie ma żadnych wad. W szczególności sprzedawca zapewnia klientowi, że w chwili świadczenia usługi:

7.2.1 usługa ma właściwości, które strony wynegocjowały, bądź ma cechy opisane przez sprzedawcę lub oczekiwane przez klienta w odniesieniu do charakteru usługi,

7.2.2 usługa nadaje się do celu, który dla jego stosowania sprzedawca reflektuje, lub nadaje się do celów do których stosuje się zwykle,

7.2.3 usługa jest odpowiedniej długości,

7.2.4 usługa spełnia wymagania prawne.

7.3 Prawa wynikające z wadliwego wykonania usługi zgłaszane są przez klienta pod adresem poczty elektronicznej sprzedawcy poradnia@mojra.pl.


9.1 Ochrona danych osobowych klienta, jest zapisana w ustawie nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu, kontakt na Skype, WhatsApp i Viber (łącznie jako dane osobowe). ).

9.3 Klient zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków umowy o przeprowadzeniu psychologicznego doradztwa oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeśli klient nie wybierze innej opcji, zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedawcę również w celu przesłania informacji reklamowych klientowi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem, który uniemożliwiłby zawarcie umowy o świadczeniu poradnictwa psychologicznego.

9.4 Klient zgadza się, że musi zgłosić swoje dane osobowe (przy rejestracji na swoim koncie użytkownika podczas zamówienia złożonego na stronie internetowej sprzedawcy) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą i zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować sprzedawcę o wszelkich zmianach w jego danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może przydzielić osobie trzeciej proces przetwarzania danych osobowych klienta. Bez poprzedniej zgody klienta przekazywane są one osobom trzecim.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie pisanej w sposób nieautomatyczny.

9.7 Klient potwierdza, że dostarczone dane osobowe są prawidłowe, i że został poinformowany o tym, że te dane dostarczył dobrowolnie.

9.8 Jeśli klient uważa, że sprzedawca czy osoba trzecia (artykuł 9.5) przeprowadza przetwarzanie jego danych osobowych w sposób niezgodny z ochroną życia prywatnego i osobistego klienta, lub niezgodną z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celów ich przetwarzania, może:

9.8.1 poprosić sprzedawcę lub trzecią osobę o wyjaśnienie

9.8.2 wymagać od sprzedawcy lub trzeciej osoby usunięcie.

9.9 Jeśli klient zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedawca musi podać te informacje. Sprzedawca ma prawo dostarczyć informacje zgodnie z poprzednim zdaniem i zażądać odpowiedniego zwrotu kosztów, nie przekraczających kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.


10.1 Klient zgadza się przesyłać informacje dotyczące towarów, usług lub działalności sprzedawcy na adres elektroniczny klienta, a także wyraża zgodę na wysłanie komunikacji reklamowej na adres elektroniczny klienta.

10.2 Klient zgadza się na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli zakup na stronie internetowej jest możliwy, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy o doradztwie psychologicznym są spełnione bez tzw. plików cookie przechowywanych na komputerze klienta, klient może cofnąć zgodę w dowolnym momencie.


11.1 Klientowi mogą zostać dostarczone informacje na adres e-mail podany na koncie użytkownika lub określonym w zamówieniu.


12.1 Jeśli relacja oparta na umowie o dostarczaniu psychologicznego doradztwa zawiera element międzynarodowy (obcy), strony zgadzają się, że relacja jest regulowana przez prawo czeskie. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2 Jeśli jakikolwiek przepis tego regulaminu jest nieważny, nieskuteczny, lub takim się stanie, zamiast przepisów nieważnych zostanie wprowadzony nowy przepis w takim zakresie, w jakim celem przybliża się do przepisu nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu pozostaje i nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

12.3 Umowa o świadczeniu doradztwa psychologicznego, w tym regulamin prowadzenia działalności, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Informacje kontaktowe sprzedawcy: adres e-mail poradnia@mojra.pl, telefon: +420 731 226 690W Opawie dnia 01.01.2017

Zamów konsultację jeszcze dziś!    Zamówić konsultację Odtwórz wideo